Văn bản thủ tục hải quan

Văn bản  - pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu


Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 ​1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC - Bước 2: Người khai hải quan phải khai tại ô “Số giấy phép” trên tờ khai hải quan điện tử đối với các chứng từ nêu tại điểm a.1, điể..

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Khi đưa hàng hoá từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, người khai hải quan phải khai trên tờ khai hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu tại Chi cục hải quan quản lý khu phi thuế quan, khai thuộc ..

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người khai hải quan thực hiện khai hải quan đối với tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục. - Bước 2: Cơ quan Hải quan thông quan trên cơ sở tờ khai hải quan chưa hoàn ..

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: Đối với người xuất khẩu + Bước 1: Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nh..

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau: + Bước 1: Thực hiện việc khai hải quan trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục ..

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người khai hải quan thực hiện khai hải quan tại Chi cục Hải quan thuận tiện thuộc Cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích gh..

Hiển thị 7 đến 12 trong tổng số 14 (3 Trang)
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Lâm Trường © 2021