Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan. – Bước 2: Công chức […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc khai báo hải quan và xuất trình hồ sơ hải quan (nếu có), xuất trình thực tế hàng hoá (nếu có) cho cơ quan hải quan. – Bước 2: Công chức […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người khai hải quan thực hiện khai hải quan tại Chi cục Hải quan thuận tiện thuộc Cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau: + Bước 1: Thực hiện việc khai hải quan trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: Đối với người xuất khẩu + Bước 1: Khai thông tin tờ khai hàng hóa xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Người khai hải quan thực hiện khai hải quan đối với tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục. – Bước 2: Cơ quan Hải […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Khi đưa hàng hoá từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, người khai hải quan phải khai trên tờ khai hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu tại Chi cục hải quan […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 ​1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC – Bước 2: Người khai hải quan phải khai tại ô “Số giấy phép” trên tờ khai hải quan điện […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 ​1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc mở tờ khai hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người khai hải quan thực hiện việc mở tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhưng bị trả lại. + Bước 2: Cơ quan hải quan quyết định thông quan cho tờ khai hàng hoá. […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Doanh nghiệp khai báo hải quan  nhập khẩu lô hàng kim cương thô và gửi cho cơ quan hải quan. – Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ và tiến hành các bước công việc […]

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận KP ( Kimberley Process) cho lô hàng kim cương tại phòng quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương. – Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký tờ khai Hải quan […]