Các loại văn bản thủ tục hải quan

Các loại văn bản thủ tục hải quan sẽ giúp cá nhân, doanh nghiệp nắm rõ hơn về quy trình làm thủ tục hải quan cũng như các loại hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị để làm thủ tục hải quan nhanh chóng, suôn sẻ. 1. Văn bản chung - Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014. - Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. - Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số: 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. - Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. - Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. - Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Các loại văn bản thủ tục hải quan liên quan loại hình sản xuất xuất khẩu và gia công Công văn số 16120/BTC-TCHQ ngày 02/11/2015 về việc nộp báo cáo quyết toán theo điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đối với loại hình nhập SXXK. - Công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 về việc hướng dẫn xử lý vướng vắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC. - Công văn số 1171/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2016 về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa GC, SXXK, DNCX. - Công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 về việc báo cáo quyết toán NVL theo năm tài chính và triển khai thực hiện quyết định số 1966/QĐ-TCHQ. - Công văn số 2646/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2016 về việc báo cáo quyết toán tình tình sử dụng nguyên vật liệu. 3. Các loại văn bản thủ tục hải quan liên quan loại hình đẩu tư và kinh doanh Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (hiệu lực từ 01/7/2015) - Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. - Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. - Thông tư 04/2007/TT -BTM ngày 04/04/2007 Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006. - Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. - Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công bố lộ trình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Như vậy, với các loại văn bản thủ tục hải quan trên đây, các cá nhân, doanh nghiệp đang có nhu cầu làm thủ tục hải quan đã phần nào hiểu được sơ lược về việc làm thủ tục hải quan cũng như việc chuẩn bị các giấy tờ để quá trình làm thủ tục hải quan được diễn ra thuận lợi. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM TRƯỜNG Địa chỉ: 62 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 159/14/15 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM Số điện thoại: +84.822.960.960  - 0917.960.960