Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người khai hải quan thực hiện khai hải quan đối với tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc các chứng từ thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục. - Bước 2: Cơ quan Hải quan thông quan trên cơ sở tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan. - Bước 3: Người khai hải quan nộp tờ khai hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hải quan. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: - Tờ khai hải quan: 02 bản. - Hóa đơn thương mại (nếu có): 01 bản chụp; - Vận tải đơn: 01 bản chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy; - Văn bản xác nhận hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an hoặc văn bản xác nhận hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản chính; - Văn bản xác nhận yêu cầu bảo mật của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 01 bản chính (nếu có). * Số lượng hồ sơ:  01 bộ 4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan 8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Tờ khai hải quan ban hành kèm Phụ lục IV Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; + Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. + Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.