Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015
1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận KP ( Kimberley Process) cho lô hàng kim cương tại phòng quản lý xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương. - Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký tờ khai Hải quan xuất khẩu (HQXK) lô hàng kim cương thô. - Bước 3: Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ và thủ tục hải quan theo quy định chung. - Bước 4: Cơ quan Hải quan gửi thông báo qua e-mail tới địa chỉ giao dịch thư điện tử của Phòng quản lý xuất nhập khẩu và địa chỉ kimberleyvn@moit.gov.vn, về nội dung Giấy chứng nhận KP và thực tế xuất khẩu của lô hàng kim cương thô. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: - Bản gốc và một (01) bản sao Giấy chứng nhận KP do Phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp. - Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về Hải quan (tờ khai ….). * Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 4. Thời hạn giải quyết: - Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan năm 2014. - Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật Hải quan năm 2014, thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải được quy định như sau: a) Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan; b) Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định. Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu kim cương thô. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông quan hàng hóa. 8. Phí, lệ phí: 20.000 đ/tờ khai 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu tờ khai HQ xuất khẩu theo loại hình quy định. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải xin cấp giấy chứng nhận KP cho lô hàng kim cương để nộp cho cơ quan hải quan cùng với bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Chỉ thị số 1600/2002/CT-QHQT-VPCP ngày 13/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Việt nam là thành viên của Tổ chức Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley. - Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley. - Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley. - Thông tư liên tich số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03/01/2012 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009. - Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu